Regulamin

REGULAMIN KONKURSÓW NA PORTALU popheart.pl

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest portal popheart.pl
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin”).
3. Konkurs odbywa się na terytorium RP. Wszelkie informacje dotyczące danego konkursu takie jak w szczególności czas trwania, tematyka przesyłanych zdjęć oraz nagrody wskazane zostaną przez Organizatora w newsie konkursowym na portalu popheart.pl
4. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze portalu popheart.pl

§2
Uczestnicy oraz Zgłoszenia

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane „Uczestnikami”, które:
a) mają ukończone 18 lat lub zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie.
b) wykonają zadanie konkursowe ogłoszone na stronie popheart.pl

2. Nadesłana przez uczestnika odpowiedź zwana jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
3. W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie.
4. Zgłoszenia mogą obejmować tylko takie odpowiedzi które są wyłącznym dziełem Uczestnika, do których przysługują mu prawa w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia.
5. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby z redakcji Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3
Istota konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, mogą zostać także usunięte przez Organizatora bez przysługującego Uczestnikowi żadnego roszczenia z tego tytułu.
2. Tematyka konkursu jest każdorazowo podawana w newsie na portalu popheart.pl.
3. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Jury to umiejętności Uczestnika w realizacji polecenia konkursowego, kreatywność i oryginalność.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 10 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w newsie konkursowym na portalu popheart.pl
5. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć na adres Organizatora [redakcja@popheart.pl] w terminie 3 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, o których mowa w §3 ust. 5 powyżej, podając adres pocztowy, na który ma być przesłana nagroda oraz numer telefonu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany, jako rezygnacja z nagrody.

§4
Zasady przekazywania nagrody

1. Informacja o nagrodzie jest każdorazowo podawana w newsie konkursowym na portalu popheart.pl. Nagrody w konkursie są oryginalne, nowe, zapakowane w folię. Nie dotyczy to płyt z autografem, lub innych nagród nie zapakowanych fabrycznie, np. książek.
2. Organizator dokłada wszelkich starań do stosownego zapakowania i ochrony płyt przez uszkodzeniem, poprzez zapakowanie płyty w kopertę bąbelkową oraz dodatkowo w tekturkę lub folię bąbelkową.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa zamiana nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
4. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator ma prawo przyznać tą nagrodę innemu Uczestnikowi, który nie otrzymał w Konkursie żadnej nagrody. Organizator zastosuje kryteria oceny wyróżnione w ust. 4 paragrafu 3 niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem, których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pudełka lub płyty, powstałe podczas wykonywania usługi przez Pocztę Polską oraz InPost. W razie reklamacji proszę kontaktować się ze swoim oddziałem poczty lub zapoznać się z działem Reklamacje na stronie Poczty Polskiej. [kliknij]. Reklamacje przesyłek wysłanych za pośrednictwem InPostu należy składać poprzez formularz on-line pod tym linkiem.

§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres: redakcja@poheart.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

§6
Ochrona danych osobowych

Organizator zapewnia, że dane adresowe zwycięzców nie są gromadzone, ani udostępniane osobom trzecim w jakichkolwiek celach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://popheart.pl/regulamin/
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.